Ám Minh Nguyệt


chaynui
(Thơ và ảnh của tác giả)

Dạ bán nguyệt trung thiên
Vân âm hóa xích biên
Hàn thu sương bất túc
Nhiệt hạ khí dư niên
Thảo mãng khô hoàng diệp
Tùng lâm lão ngạnh tiền
Bình không hung đại hỏa
Vạn cứ địa tiêu nhiên

NguyenmkTháng 10-15-2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s