Ngại Quá du*


Ngại Quá du*

Lũ giặc quê nhà chả thấy khêu
Hờn căm nén lại chẳng dám liều
Rằng nghe kẻ diệt phường gian tặc
Bởi nghĩ người truy bọn giáo điều
Đánh cộng “yêu bùa” Trump dụng kế
Ra đòn quỷ thuật Tập bày chiêu
Cùng nhau rủa chính quyền dân chủ
Nước Mỹ không chừng sớm muộn tiêu.

Nguyenmk

26/12/2020

*Du (you)

Ngại quá du đọc lái Ngu quá dại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s