Chủ Kiến Thủ


(Photo collected from Google)

Vốn tự “trần gian” giả điếm rồi
Đâu cần bới mãi nhọc lòng thôi
Hình dung chuẩn lấy đo từ thiện
Mặt nét phần xem luận ác tồi
Nịnh giỏi hơn người thi chót lưỡi
Khua tài ngưỡng kẻ thách đầu môi
Bình sanh mặc thói đời cay nghiệt
Xử biết dừng lui họa vãn hồi.

Nguyenmk

24/12/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s