Khảo tình


Khảo tình

“Không là sắc”*/ cũng chẳng sai/ em
Bát nhã kinh/ xưa/ Phật mở rèm
Ngẫm/nếu đôi lần/ chưa cạn tỏ
Suy/ bằng mấy bận/ vẫn hơn nhèm
Vô thường/ hiểu được nguồn/ rồi tính
Tập đế*/dò ra rễ/thử xem
Cứ phải sanh lòng nghi vậy mãi
Duyên tình trả nợ kiếp lem nhem

Nguyenmk

11/16/2020

Chú giải:

_”Không là sắc” trong câu kinh Bát Nhã
_Tập đế một trong bốn diệu đế, khi Phật thuyết về khổ đế; tập đế; diệt đế; đạo đế. Tập đế khởi nguyên mọi oan nghiệp kiếp chúng sinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s