Khúc chiết!


(Ảnh từ mạng )

Khúc chiết!

Bữa hổm lên chùa đặng trí yên
Không vì sám hối lẫn gieo duyên
Tìm nơi cửa tịnh qua lần hứa
Bỏ chốn đời sân tại những nguyền
Nhẹ võng nghe hồn trăng thúc bảo
Nặng lòng gặp quỷ gió ngăn khuyên
“hồng danh tội rửa còn chưa sạch
Giải thoát tràng y mộng hão huyền”.

Nguyenmk

15/11/2020 (01/10 Canh Tý)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s