Xuân tứ!


Vẫn cành hoa năm cũ
Búp nở xong thì tàn
Xuân về nhưng không trụ
Lòng người sao rộn ràng?

Mai, Đào cánh tả tơi
Thừa giao lại cao trời
Thế gian cầu vô lượng
Khói pháo tráo sương rơi

Canh Tý chờ Canh tý
Đêm trừ tịch Giao thừa
Kháo ngôn từ khả quý
Ý họa bất phùng lai

*** $$$$$$***

Tâm nhân thất mạc úy
Há tự sự xuân giai!

Nguyenmk

Đầu xuân khai bút
Mồng một, tháng Giêng, Canh Tý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s