Trọc


dautroc

Một đêm chợt hóa đại sư
Chỉ là hình tướng chẳng từ xuất gia
Trăng rằm đầu rụng tóc hoa
Thân tứ đại ngoài trong vẫn thế
Không mộng mị, điêu ngoa giả lệ
Hóa đại sư cho dễ gội đầu
Khỏi lo chải, nhổ tóc sâu
Ngứa tay thì cứ vò đầu cũng vui

NguyenmkTháng 11-04-2017/Rằm tháng chín

Kaoh Hmin Neugyn

2 thoughts on “Trọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s