Chánh Đăng Minh Hội


Chánh Đăng Minh Hội

Đa túc hựu bất phương di loạn lộ
Bất nhất Tâm như nan đắc pháp không
Cẩu chí tu kỳ Sở Năng chi nhất
Pháp thượng minh hiển, đạo vi chân như

正燈冥會

多足佑不妨移亂路.
不一心如, 難得法空!
苟志脩其能所之一
法尚明顯, 導為真如

阮 明 科

 

No photo description available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s