14 thoughts on “Tháng Tư Hoa Rụng

      • Cảm giác “chữ nghĩa chạy mất tiêu” tôi cũng thường gặp, thời gian này vào Facebook cứ hỏi đáp ào ào…đến khi định viết một bài ra hồn cũng nghĩ mãi chẳng thành câu. Hãy khởi động lại đi, mình chờ đọc bài viết mới của bạn.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s