3 thoughts on “Đâu! Một Cõi Đi Về

    • Tám hay quá! Bài thơ được viết ra vì có ở FB cùng tên và một phần là người chị mang tâm tư muộn màng vì lỡ cuộc về nguồn tâm linh khi vấn đạo cùng Nmk đó.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s