6 thoughts on “Thức Giấc Cô Đơn

    • Lúc trước để thơ trên nền hình một phần vì tập làm Ps cho vui thôi sau tìm cách né qua một bên cho dễ đọc. Mong anh Gokku189 và Khánh Trân cũng như các bạn đọc khác thông cảm.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s